วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์

แนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์

            ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


ศิษย์น้อยผู้น่ารักสาระที่ควรเรียนรู้

แนวทางการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเนินมะคึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มโนทัศน์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเนินมะคึก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก


  

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
                                       การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก
                                    ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี * บนพื้นฐาน
                                    การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาของเด็กแต่ละคน ตาม
ศักยภาพ ภาพใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร
และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม
* ๕ ปี   หมายถึง  อายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน


วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย

          เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบอย่างมีคุณภาพ

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.            จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
2.            จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.            จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4.            จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.            จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน
6.            จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7.            จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8.            พัฒนาบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย
9.            พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
10.     พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
11.    ส่งเสริม สิทธิโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียน ทุกประเภท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น