วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการสารรักสารสัมพันธ์

โครงการสารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข        อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
***************************************
. ชื่อโครงการ                            
สารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง
. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
นางสาวสุกัญญา แนไพร   
๓. หลักการและเหตุผล
         เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะต้องได้รับพัฒนาเพราะช่วงวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง ชอบเลียนแบบช่างจดจำ และเป็นวัยที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีสารพิษซึ่งทำให้บันทอนสุขภาพของเด็กช่วงวัยนี้ร่างกายค่อนข้างบอบบางทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ความต้านทานโรคต่ำ ซึ่งสามารถจะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายอีกทั้งเป็นวัยที่ซุกซน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย  ฉะนั้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กเติบโตมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรได้รับความรู้ ความเข้าใจทักษะในการเลี้ยงดู การดูเอาใจใส่สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ถูกต้อง เรื่องการดูแลรักษาเอาใจใส่ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดขึ้นบ่อยกับเด็ก สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค อาการของโรค เพื่อการปฏิบัติดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่ถูกวิธี
๔. วัตถุประสงค์
         ๔.๑ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การดูแลเอาใจใส่สุขภาพจิตใจให้                        ถูกต้อง
          ๔.๒  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพโรคของเด็กที่เกิดขึ้นกับเด็ก และรู้วิธีป้องกัน                        วิธีดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย    
          ๔.๓ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูศูนย์เด็กเล็ก

๕. เป้าหมาย
          ด้านปริมาณ     
.๑ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึก เข้ารวมโครงการสารรักสาร
      สัมพันธ์ผู้ปกครอง ร้อยละ 80
.๒ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึก รับแผ่นพับของโครงการสารรักสาร
      สัมพันธ์ผู้ปกครอง ร้อยละ 80          ด้านคุณภาพ
          คณะครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเนินมะคึก  ได้ส่งเสริมอบรมการเลี้ยงดู การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับ ตลอดจนทราบกิจกรรมของเด็กที่ได้เรียนรู้ในแต่ละเดือน และข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเนินมะคึก 
๖. สถานที่ดำเนินการ
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึก  หมู่ที่ ๖  ตำบลสมอแข  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
.วิธีการดำเนินการ
.๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
.๒ ดำเนินงานตามโครงการ
.๓ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด
.๔ สรุปประเมินโครงการฯ งานกิจกรรมและภาพรวมของโครงการ
 ๘. ระยะเวลาดำเนินการ
          เดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60

 ๙. ปฏิทินการปฏิบัติงาน


กิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๕9
..
มิ..
.
..
.
..
..
..
..
..
มี..
เม..
1.

2.


3.4..
ประชุมคณะครู

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ดำเนินการตามโครงการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน๑๐. งบประมาณ


ที่
กิจกรรมรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

1


จัดทำเอกสารแผ่นพับ
ทำมุมผู้ปกครอง

-

-

-

-

เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นอย่างน้อย๑๑. การวัดผลประเมินผล

ที่
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1


3

4
ผู้ปกครองเข้าใจกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ผู้ปกครองชื่นชมผลงานของเด็ก
ผู้ปกครองนำสาระความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติดูแลบุตรหลาน
คณะครูและผู้ปกครองร่วมกันทำแผ่นพับให้ความรู้

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม๑๒. ผลคาดหวัง
          ๑๒.๑ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การดูแลเอาใจใส่สุขภาพจิตใจให้                              ถูกต้อง
๑๒.๒ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพโรคของเด็กที่เกิดขึ้นกับเด็ก และรู้วิธีป้องกัน                               วิธีดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย
๑๒.๓ ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถนำไปใช้ได้


2 ความคิดเห็น: