วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย

เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย


1.            เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออก และพัฒนาทุกด้านเหมาะสมกับวัย
2.            เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
3.            เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี
4.            เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ในสังคมได้อย่าง               มีความสุข
5.            เด็กทุกคนมีทักษะในความคิด การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย
6.            เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7.            เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
8.           เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น