วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณลักษณะตามวัย

คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ 3 ปี ดังนี้

เด็กอายุ ๓ ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย
v กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้
v รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว
v เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้
v เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
v ใช้กรรไกรมือเดียวได้

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
v แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
v ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจจะได้ทำชม
v กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง

พัฒนาการด้านสังคม
v รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
v ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)
v เล่นสมมติได้
v รู้จักรอคอย

พัฒนาการด้านสติปัญญา
v สำรวจสิ่งต่างๆ ได้เหมือนกันและต่างกันได้
v บอกชื่อของตนเองได้
v ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
v สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆได้
v สนใจนิทานเรื่องราวต่างๆ
v ร้องเพลงท่องคำกลอน คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้
v รู้จักใช้คำถาม อะไร
v สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ
v อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น